Move of Knight. 1999 canvas, oil, 140x110
Vyacheslav Gutyrya 2002