Eternity. 1999 canvas, oil, 101x101
Vyacheslav Gutyrya 2002