Myth. 2000 canvas, oil, 90x75
Vyacheslav Gutyrya 2002