Trinity. 1998 canvas, oil, 112x112
Vyacheslav Gutyrya 2002